Uppu Kappurambu nokka polika nundu ........... ఉప్పు కప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు

Chooda chooda ruchulu jaada veru .................. చూడ చూడ రుచులు జాడ వేరు

Purushulandu Punya purushulu veraya ............. ఫురుషులందు ఫుణ్య పురుషులు వేరయ

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema .................. విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

Salt and camphor look similar,

but closer observation shows their taste is different

Among men, virtuous people stand apart

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Gangi govu paalu garitadainanu chaalu...................గంగి గోవు పాలు గరిటడైనను చాలు

Kadivedainanemi kharamu paalu............................కడివెడైననేమి ఖరము పాలు

Bhakti kalugu koodu pattedainanu chaalu................భక్తి కలుగు కూడు పట్టెడైనను చాలు

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema...........................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

A ladleful of a Sacred cow's milk is enough

Of what worth is even a potful of donkey's milk

Even a little food given with respect is sumptuous

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Atmasuddhi leni acharamadi ela...................ఆత్మశుద్ధి లేని అచారమది ఏల

Bhandasuddhi leni pakamadi ela...................భాండశుద్ధి లేని పాకమేల

Chittasuddi leni sivpujalelara........................చిత్తశుద్ది లేని శివ పూజలేలర

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

What is the purpose of custom sans inner purity?

What is the purpose of cooking sans cleanliness of vessels?

What is the purpose of worship of Shiva sans purity of mind?

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Alpudeppudu palku adamburamu ganu......................ఆల్పుడెపుడు పల్కు ఆడంబురము గాను

Sajjanundu palku challaganu....................................సజ్జనుండు పల్కు చల్లగాను

Kanchu moginatlu kanakammu mroguna...................కంచు మోగినట్లు కనకమ్ము మ్రోగునా

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema............................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

A mean(low) person always speaks pompously

A good person speaks softly

Does gold reverberate the way brass does?

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Anagananaga raga matisayilluchunundu........................ఆనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు

thinaga thinaga vemu tiyyanundu.................................తినగ తినగ వేము తియ్యనుండు

sadhanamuna panulu samakuru dharalona...................సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema...............................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

As you sing (again and again), the melody (raga) excels

As you eat Neem (again and again) , it becomes sweeter

With practice, things become perfect

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Anuvu gani chota Nadhikulamanaradu...................అనువు గాని చోట అధికులమనరాదు

Kochmayina nadiyu kodava gadu..........................కొంచమైన నదియు కొదవ గాదు

konda addamandu knochami undada...................కొండ అద్దమందు కొంచమై ఉండదా

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema........................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

When it is not our place or time, we cannot win

You have not become small because of this

Don't you know the hill looks small in a mirror

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Apadiana velanarasi bandhula judu................ఆపదన వెలనరసి బంధుల జూడు

bhayamuvela judu bantu tanamu...................భయమువెల జూడు బంథు తనము

Pedavela judu pendlamu gunamu...................పెదవెల జూడు పెండ్లము గుణము

Viswadhaabhuraama, Vinura Vema................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

In times of distress, observe the attitude of relatives

In times of fear, observe the behaviour of the army

In times of poverty, observe the nature of the wife

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Chippalonabadda chinuku mutyambayye....................చిప్పలోనబడ్డ చినుకు ముత్యంబయ్యె

nitabadda chinuku nita galise....................................నీటబడ్డ చినుకు నీట గలిసె

Brapti galugu chota phalamela tappura......................భక్తి గలుగు చోట ఫలమేల తప్పుర

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema........................... విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

The rain drop that fell in the shell became a pearl

The one that fell in water merged with water

If something is yours, you are sure to get it.

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Veshabhashalerigi Kashayavastramul...................వేషభాషలెరిగి ఖాషాయవస్త్రముల్

gattagane mukti galugabodhu...............................గట్టగానె ముక్తి గలుగబోదు

talalu bodulina talapulu bodula.............................తలలు బొదులిన తలపులు బొదులా

Viswadhaabhiraama, Vinrua Vema.......................విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

Knowing external behaviour and language, wearing saffron (renunciate) clothes

That does not lead to mukti (liberation)

Shaving of head (of a renunciate, widow etc) does not shave (unwanted) thoughts

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Cheppulona rayi chevilona joriga...................చెప్పులోన రాయి చెవిలోన జోరీగ

kantilona nalusu kali mullu.............................కంటిలొన నలుసు కాలి ముల్లు

intilona poru intinta gadaya............................ఇంటిలోన పోరు ఇంతింత గాదయ

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema................ విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

A stone in shoe, a fly near ear

Pollen in eye, a thorn in foot

A quarrel in the house, are unbearable(painful)

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Tappulennuvaru Tandopatandambu...................తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబు

Lurvi janulakella nundu tappu............................లుర్వి జనులకెల్ల నుండు తప్పు

Tappu lennuvaru tamatappu lerugaru................తప్పు లెన్నువారు తమతప్పు లెరుగరు

Viswadhaabhiraama, Vinura Vema................... విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

There are many that find faults (with others)

Every one in the world has faults

The people who count faults do not know their own faults

Beloved of the Bounteous, Vema, listen![1]

Inumu virigeneni irumaaru mummaaru...................ఇనుము విరిగెనేని ఇరుమారు ముమ్మారు

kaachi yatakavachu kramamu gaanu......................కాచి యతకవచ్చు క్రమము గాను

manasu virigeneni mari chercharaadaya.................మనసు విరిగెనేని మరి చేర్చరాదయ

Viswadaabhiraama, Vinura Vema.......................... విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

Iron, if broken, can be joined together, twice or thrice

but heart once broken can never be put together again

Medi pandu chooda melimaiyundu...................మేడి పండు చూడ మేలిమైయుండు

Potta vippi chooda purugulundu......................పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు

Pirikivani madibinkamilagura..........................పిరికివాని మది బింకమీలాగుర

Viswadhaabhirama vinura Vema..................... విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

translation:

Medi, a fruit, looks gorgeous externally,

But when we rip it, we find worms within.

In a similar manner, a coward appears brave outside, but in reality he is not.

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

Eluka tholu thechi yedadi uhikina ..................ఎలుక తోలు తెచ్చి యెన్నాల్లు ఉతికినా

Nalupu nalupey gani thelupu kadhu....................నలుపు నలుపే గాని తెలుపు కాదు

Koyya bomma thechi kottina palukuna...............కొయ్య బొమ్మ తెచ్చి కొట్టిన పలుకునా

Viswadhaabhirama vinura Vema....................... విశ్వధాభిరామ, వినుర వేమ

translation:

Even if you take a bear's hide and wash it for any number of days

Its black color will remain a black and never becomes white

Similarly, even if you beat a wooden doll it will never speak (it is impossible to change the original human nature)

Beloved of the Bounteous, Vema, listen!

 

 

Sumati Satakams

 

SrI rAmuni daya cEtanu
nArUDhiga sakala janulu naurA yanagA 
dhArALamaina nItulu
nOrUraga cavulu puTTa nuDiveda sumatI !
 
balavaMtuDa nAkEmani
paluvuratO nigrahiMci palukuTa mElA
balavaMtamaina sarpamu 
cali cImala cEta cikki cAvade sumatI !
 
appiccu vADu vaidyuDu 
eppuDu neDa tegaka pAru Erunu dvijuDun
coppaDina yUra nuMDumu 
coppaDa kunnaTTi yUru corakumu sumatI !
 
tana kOpame tana Satruvu
tana SAMtame tanaku raksha daya cuTTaMbau
tana saMtOshame svargamu 
tana du@hKame narakamaMDru tathyamu sumatI !
 
akkaraku rAni cuTTamu
mrokkina varamIni vElpu mOharamuna tA
nekkina bArani gur''r''amu 
grakkuna viDuvaMga valayu gadarA sumatI !
 
eppuDu saMpada kaligina
appuDu baMdhuvulu vatturadi yeTlannan
teppaluga ceruvu niMDina 
kappalu padi vElu cEru gadarA sumatI !
 
kUrimi gala dinamulalO
nEramulennaDunu kaluga nEravu mariyA 
kUrimi virasaMbainanu
nEramulE tOcucuMDu nikkamu sumatI !
  
kanakapu siMhAsanamuna 
Sunakamu gUrcuMDa beTTi SuBa lagnamunaM
donaraga paTTamu gaTTina
venukaTi guNamEla mAnu vinarA sumatI !
 
putrOtsAhamu taMDriki 
putruDu janiyiMcinapuDu kalugadu janulA 
putruni kanugoni pogaDaga
putrOtsAhaMbu nADu poMdura sumatI !
 
ErakumI kasugAyalu
dUrakumI baMdhu janula dOsamu summI
pArakumI raNamaMduna 
mIrakumI guruvunAj~na mEdini sumatI !
 
talanuMDu vishamu PaNikini
velayaMgA tOka nuMDu vRScikamunakun 
tala tOka yanaka yuMDunu
Kalunaku niluvella vishamu kadarA sumatI !
 
kamalamulu neeTa baasina 
kamalaaptuni raSmi sOki kamalina bhaMgin
tama tama nelavulu tappina
tama mitrule SatrulauTa tathyamu sumatee !
 
eppaTi keyyadi prastuta
mappaTi kaa maaTalaaDi anyula manamul
noppiMpaka taa novvaka
tappiMcuka tirugu vaaDu dhanyuDu sumatee !
 
aDigina jItaMbiyyani
miDimElapu doranu golci miDukuTa kaMTen
vaDi gala yeddula gaTTuka 
maDi dunnuka bratuka vaccu mahilO sumatee !
 
vinadagu nevvaru jeppina 
vininaMtane vEga paDaka vivariMpa dagun
kani kalla nijamu telisina 
manujuDe pO neeti paruDu mahilO sumatee !
 
upakaariki nupakaaramu
vipareetamu kaadu sEya vivariMpaMgaa
napakaariki nupakaaramu 
nepamennaka sEyu vaaDe nErpari sumatee !
 
alluni maMci tanaMbunu
gollani saahitya vidya kOmali nijamun
bolluna daMcina biyyamu
dellani kaakulunu lEvu teliyara sumatee !
 
ollani sati nollani pati
ollani celikaani viDuvanollani vaaDE
gollaMDu kaani dharalO
gollaMDunu gollaDaune guNamuna sumatee !
 
aakonna kooDe yamRtamu
taakoMcaka niccu vaaDe daata dharitrin
sokOrcu vaaDe manujuDu
tEkuva kala vaaDe vaMSa tilakuDu sumatee !
 
immuga jaduvani nOrunu
nammaa yani pilaci yanna maDugani nOrun
dammula biluvani nOrunu
gummari manu davvinaTTi guMTara sumatee !
 
udakamu draaveDu hayamunu
madamuna nuppoMgucuMDu mattEbhaMbun 
modavu kaDa nunna vRshabhamu
jaduvani yaa neecu kaDaku janakura sumatee !
 
eppuDu tappulu vedakeDu
nappurushuni golva gooDa dadi yeTlannan
sarpaMbu paDaga neeDanu
kappa vasiMcina vidhaMbu gadaraa sumatee !
 
iccunade vidya raNamuna
joccunadE magatanaMbu sukaveeSwarulun
meccunade nErpu vaaduku 
vaccunadE keeDu summu vasudhanu sumatee !
 
ODala baMDlunu vaccunu
ODalunaa baMDla meeda noppuga vaccun
ODalu baMDlunu valenE 
vaaDaMbaDu kalimi lEmi vasudhanu sumatee !
 
kaadu sumee dussaMgati
pOdu sumee keerti kaaMta poMdina pidapan
vaadu sumee appiccuTa
lEdu sumee satula valapu lESamu sumatee !
 
kulakaaMta tODa neppuDu
kalahiMpaku vaTTi tappu ghaTiyiMpakumee 
kalakaMThi kaMTa kannee
rolikina siri yiMTa nuMDa nolladu sumatee !
 
kor''a gaani koDuku buTTina
kor''a gaamiye kaadu taMDri guNamula cerucun
jeraku tuda vennu puTTina
jerakuna deepella jeracu siddhamu sumatee !
 
kOmali viSvaasaMbunu 
baamulatO celimi yanya bhaamala valapun
vEmula tiyyadanaMbunu
bhoomeeSula nammikalunu boMkura sumatee !
 
koMcepu naru saMgati cE
naMcitamuga geeDu vaccu nadi yeTlannan 
giMcittu nalli garacina
maMcamunaku beTlu vaccu mahilO sumatee !
 
ceemalu peTTina puTTalu
paamula kiravaina yaTlu paamaruDu tagan
hEmaMbu kooDa beTTina
bhoomeeSula paala jEru bhuvilO sumatee !
 
cuTTamulu gaani vaaralu
cuTTamulamu nee kaTaMcu soMpu dalirpan
neTTukoni yASrayiMturu
gaTTiga dravyaMbu galuga gadaraa sumatee !
 
cEtulaku doDavu daanamu
bhootala naathulaku doDavu boMkami dharalO 
neetiya toDavevvaariki
naatiki maanaMbe toDavu nayamuga sumatee !
 
tana yoori tapasitanamunu
tana putruni vidya peMpu dana sati roopun
dana peraTi ceTTu maMdunu
manasuna varNiMpareTTi manujulu sumatee ! 
 
tana kalimi yiMdra bhOgamu
tana lEmiye swargalOka dAridryaMbun
dana caavu jala praLayamu
tanu valacina yadiye raMbha tathyamu sumatee !
 
tana vaaru lEni cOTan
januviMcuka lEni cOTa jagaDamu cOTan
anumaanamaina cOTanu
manujunakunu niluva dagadu mahilO sumatee !
 
taananubhaviMpa narthamu
maanava pati jEru goMta mari bhoogatamau
gaanala neegalu goorcina
tEniya yoru jErunaTlu tiramuga sumatee !
 
dhanapati sakhuDai yuMDina
nenayaMgaa SivuDu bhikshamettaga valasen
dana vaari keMta galigina
dana bhaagyame tanaku gaaka tathyamu sumatee !
 
dheerulaku jEyu mEladi
saaraMbagu naarikELa salilamu bhaMgin
gauravamunu mari meedaTa
bhoori sukhaavahamu nagunu bhuvilO sumatee !
 
naDuvakumee teruvokkaTa
guDuvakumee Satru niMTa goorimi tODan
muDuvakumee paradhanamula
nuDuvakumee yorula manasu novvaga sumatee !
 
nammaku suMkari joodari
nammaku magasaala vaani naTu velayaalin
nammaku maMgaDi vaanini
nammaku mee vaama hastu navanini sumatee !
 
nayamuna baalun draavaru
bhayamunanu vishaMbunaina bhakshiMturugaa 
nayameMta dOshakaariyo
bhayamE joopaMga valayu baaguga sumatee !
 
navarasa bhaavaalaMkRti
kavitaa gOshTiyunu madhura gaanaMbunu daa
navivEki keMta jeppina
jeviTiki SaMkoodinaTlu siddhamu sumatee !
 
navvakumee sabha lOpala
navvakumee talli taMDri naathula tODan
navvakumee parasatitO
navvakumee vipravarula nayamagu sumatee !
 
pagavala devvari tODanu
vagavaMgaa valadu lEmi vaccina pidapan
dega naaDa valadu sabhalanu
maguvaku manasiyya valadu mahilO sumatee !
 
paalanu kalasina jalamunu
paala vidhaMbunane yuMDu barikiMpangaa 
paala cavi jeracu gaavuna
paalasuDagu vaani poMdu valadura sumatee !
 
paalasunakaina yaapada 
jaaliMbaDi deerpa valadu sarvaj~nunakun
tElagni baDaga baTTina
mElerugune meeTu gaaka mEdini sumatee !
 
purikini praaNamu gOmaTi
varikini praaNaMbu neeru vasumati lOnan
garikini praaNamu toMDamu
sirikini praaNaMbu maguva siddhamu sumatee !
 
puli paalu tecci yiccina
nalavaDagaa guMDe gOsi yaracE niDinan
dalapoDugu dhanamu bOsina
velayaaliki goormi lEdu vinaraa sumatee !
 
peTTina dinamula lOpala
naTTaDavulanaina vaccu naanaardhamulun
beTTani dinamula ganakapu
gaTTekkina nEmi lEdu gadaraa sumatee !
 
uttama guNamulu neecuna
ketteraguna galuga nErcu neyyeDalaM daa
netticci karagi pOsina
nittaDi baMgaaramagune yilalO sumatee !
 
Subhamula poMdani caduvunu
nabhinayamuga raagarasamu naMdali paaTal
gubha gubhalu lEni kooTami
sabha meccani maaTalella cappana sumatee !
 
sarasamu virasamu korakE 
paripoorNa sukhaMbu ladhika baadhala korakE
peruguTa viruguTa korakE 
dhara tagguTa heccu korake tathyamu sumatee !
 
siridaa vaccina vaccunu
salalitamuga naarikELa salilamu bhaMgin
siri daa bOyina bOvunu
kari mriMgina velaga paMDu karaNini sumatee !
 
vEsarapu jaati gaanee 
veesamu daa jEyanaTTi vyarthuDu gaanee
daasi koDukaina gaanee
kaasulu gala vaaDe raaju gadaraa sumatee !